Camp na temat bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego

Puck

99 000

Status: Wniosek złożony

Fundacja Orły Sporty - zamierza zorganizować Camp na temat bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego. 

Fundacja Orły Sportu koncentruje swoje działania na promocji sportu wśród dzieci i młodzieży. Ważnym elementem każdej rekreacji i krzewienia kultury fizycznej jest bezpieczeństwo, unikanie wypadków i kontuzji. Biorąc powyższe Fundacja zorganizuje Camp na temat bezpieczeństwa w dniach 21-23 września w należącym do niej Sport Hotelu w Pucku. Camp będzie dedykowany dzieciom i młodzieży. 

Szczególną uwagę skoncentrujemy również na przypomnieniu zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa w tym podczas gier i zabaw w szkole, na podwórkach i placach zabaw. Poruszone zostaną również zagadnienia z zakresu profilaktyki i prewencji przed alkoholem i innymi używkami. Uczestnicy campu dowiedzą się również o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Istotnym punktem będą zajęcia z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane przez ratowników medycznych. Podczas zajęć eksperci opowiedzą uczestnikom o zasadach pierwszej pomocy oraz zaangażują w zajęcia praktyczne. 
Działaniom edukacyjnym i popularyzatorskim z zakresu bezpieczeństwa będą towarzyszyć zajęcia ruchowe i rekreacyjne przeprowadzane przez ekspertów z zakresu animacji sportu.

Camp będzie dedykowany dzieciom i młodzieży z województwa pomorskiego. Przewidywana liczba uczestników to 150 osób. Rekrutację przeprowadzimy z instytucjami właściwymi ds. oświaty (Szkoły Podstawowe, organy prowadzące tj. jednostki samorządu terytorialnego). 

Cele organizowanego wydarzenia:
- zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zabawach sportowych w okresie jesiennym i zimowym
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu
- rozwijanie i promocja aktywności fizycznej
- tworzenie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej i duchu fair play
- wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu niezależnie od statusu materialnego rodziców
- uświadamianie, co do przestrzegania reguł w zawodach sportowych
-  zapewnienie ciekawych zajęć z zakresu aktywności ruchowej
- promocja sportu jako atrakcyjnej formy spędzanie wolnego czasu
- prewencja przed używkami i promocja profilaktyki prozdrowotnej
- edukacja z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego
- nabycie właściwych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
- nabycie przez dzieci i młodzież właściwych postaw świadomościowych co do spożywania alkoholu i innych używek
- promocja właściwych postaw sportowych - idea gry "fair play", odpowiedzialność, wytrwałość, zespołowość.

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345