Przeciwdziałanie paleniu śmieci w przydomowych piecach

Pogórze Dynowskie

67 000

Status: Wniosek złożony

Fundacja "Tradycyjna Zagroda" - prowadzi działania edukacyjne poprawiające bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Pogórza Dynowskiego w temacie przeciwdziałania paleniu śmieci w przydomowych piecach. 

Projekt „EkoInnowacje dla zdrowia i bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie paleniu śmieci oraz skutkom ekstremalnych zjawisk pogodowych” bazuje na innowacyjnych metodach angażujących dzieci i ich rodziców z Pogórza Dynowskiego dla:

1.    ochrony zdrowia (faktycznemu ograniczeniu niskiej emisji, tj. przeciwdziałania paleniu śmieci w najbliższy otoczeniu),

2.    poprawy bezpieczeństwa spowodowanymi skutkami ekstremalnych zmian pogodowych (np. burz, wichur, orkanów, trąb powietrza, intensywnych opadów powodujących podtopienia, zalania i powodzie, upałów i suszy, itp.).

Działania projektu obejmują realizację zarówno: ponad 200 zajęć warsztatowych (dla ok. 3000 uczniów z 50 szkół), a także akcję połączoną z konkursem, której celem jest podniesienie wiedzy (ok. 3000 rodziców uczniów) i stworzenie oddolnej społeczności potrafiącej przeciwdziałać paleniu śmieci w lokalnym środowisku.
 

Wydane zostaną broszury profilaktyczne (w obu w/w tematach). Dodatkowo utworzone zostaną bezprzewodowe mini-stacje: monitorujące jakość powietrza oraz stacja pogodowa, których wyniki będą udostępnione w specjalnym edukacyjno-monitorującym serwisie internetowym (nt. przeciwdziałaniu paleniu śmieci oraz zabezpieczania się przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych).

W małych miejscowościach i wsiach tak czystego regionu jak Pogórze Dynowskie (w okresie grzewczym) powietrze często bywa bardzo silnie zanieczyszczone poprzez niską emisję. Smog w małych miejscowościach spowodowany jest spalaniem w przydomowych piecach najgorszej jakości paliwa oraz śmieci. Niezbędne są działania edukacyjne, które miałaby szansę na zmniejszenie pyłów zawieszonych, dioksyn i innych substancji zagrażających zdrowiu.

Tematem powiązanym z „niską emisją” są zmiany klimatyczne.
Z roku na roku rośnie „zagrożenie gwałtownymi zjawiskami pogodowymi (…). W 2010 roku (…) straty oszacowano na ponad 10 mln zł. (…) W latach 2001-2011 koszty spowodowane skutkami zmiany klimatu w Polsce, w tym gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, wyniosły aż 56 mld zł. Natomiast straty wywołane przez zjawiska atmosferyczne w tym czasie sięgnęły 90 mld zł”. Cyt. za: https://oko.press/images/2018/06/Wplyw_zmiany_klimatu_na_zdrowie_ost2.pdf

Tymczasem brakuje działań edukacyjnych, zwłaszcza adresowanych do dzieci i młodzieży, które rzeczywiście angażowałoby do przeciwdziałania paleniu śmieci oraz pozwalałyby odpowiednio przygotować się i zabezpieczyć przed skutkami ekstremalnych zjawisk klimatycznych (pogodowych).

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343