„Bezpieczne wędrówki z Grosikiem”

Warszawa

99 910

Status: Zrealizowane

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny "Bezpieczne wędrówki z Grosikiem" w ramach projektu "Od grosika do złotówki" w szkołach podstawowych.

„Bezpieczne wędrówki z Grosikiem” w ramach projektu „Od grosika do złotówki” to edukacyjny program dla uczniów klas 2 i 3 szkół podstawowych.

Celem jest kształtowanie już od najmłodszych lat nawyków zdrowego stylu życia oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zgodne z podstawą programową treści nauczania umożliwiają nauczycielowi włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie odbywają bezpieczną podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Bezpieczeństwo, w czasie której zdobywają różne umiejętności. Uczniowie otrzymują bogaty komplet materiałów, w tym „Dziennik podróży”, w którym dokumentują realizację swoich zadań. Ważnym elementem w projekcie jest współpraca z rodzicami. Nauczyciele przygotowują ich do pracy z dziećmi wprowadzając ich w tematykę zajęć. Oprócz tego, że rodzice poznają założenia i przebieg projektu, pełnią także funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę z dzieci w domu. Projekt umożliwia rodzicom pogłębianie umiejętności jak skutecznie uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, nawyków zdrowego stylu życia, jak kształtować u nich umiejętności podejmowania decyzji w warunkach życia dnia codziennego i w sytuacjach nadzwyczajnych.

„Od grosika do złotówki” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości od 2007 r. Łącznie objął ok. 130 000 uczniów, 6000 nauczycieli, ok. 200 000 rodziców z całej Polski. W 2018/19 obejmie 14 000 uczniów, 21 000 rodziców i 700 nauczycieli w całej Polsce. Program ma charakter integralny, uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wychodzi naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego świata. Z ewaluacji poprzednich edycji projektu wynika, że wg. zdecydowanej większości rodziców (85%) umiejętności i nawyki zdobyte przez ich dzieci w trakcie realizacji programu mają charakter trwały, dzieci będą je kontynuować także w przyszłości. Aż 97 % badanych potwierdziło, że dzieci zdobyły wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych i dowiedziały się jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia.

Działania w projekcie, treści w materiałach edukacyjnych rozbudzają wyobraźnię, ciekawość i budują wrażliwość i empatię dziecka. Zachęcają do szerszego postrzegania świata, przyrody, najbliższego otoczenia i rówieśników. Sprzyjają rozwojowi indywidualnemu i społecznemu ucznia, kształtując jego kreatywność, przedsiębiorczość i umiejętność podejmowania decyzji. Program stanowi unikalną i innowacyjną na polskim rynku edukacyjnym ofertę nauki przez zabawę włączając do niej także rodziców. 

Początek szkoły podstawowej to okres, kiedy pojawiają się u uczniów doświadczenia samodzielnego podejmowania różnych decyzji. Jest to również ważny moment z wychowawczego punktu widzenia, ponieważ to czas nauki bezpiecznych zachowań, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji podejmowanych wyborów. Nauczyciel otrzymuje bogaty zestaw materiałów dydaktycznych (także multimedialnych) oraz Przewodnik, zawierający szczegółowo opracowane scenariusze zajęć i materiały wspierające.  W trakcie galaktycznej podróży nauczyciel będzie realizował założone zadania dydaktyczne. Wraz z uczniami odwiedzi następujące planety, m.in.: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka. Przygotuje Grosikową majówkę, posłucha Grosikowych wspomnień, zorganizuje bezpieczne Grosikowe wędrówki. 

W trakcie wdrażania programu rodzice będą mogli pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, dbałości o zdrowie, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na otrzymanej w szkole naklejce, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, do kogo, w razie niebezpieczeństwa, mogę zwrócić się o pomoc”. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa gromadzona jest na Parasolu bezpieczeństwa. 

Poruszana jest tematyka dotycząca szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Dzieci uzupełniają w klasie „Parasol bezpieczeństwa”, a w domu rozmawiają z rodzicami na następujące tematy: 
- Bezpiecznie spędzam ferie zimowe.
- Dziękuję ludziom, którzy dbają o moje bezpieczeństwo.
- Dbam o swoje zdrowie. 
- Bawię się bezpiecznie.
- Żyję w bezpiecznym środowisku.
- Bezpiecznie spędzam wakacje.
- Jestem bezpieczny/a w szkole oraz w drodze do szkoły.
- Ubezpieczam się przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.
- Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego.
- Bezpiecznie spędzam czas wolny w domu.

Udział w projekcie „Od grosika do złotówki” to dla dzieci bardzo ważne doświadczenie w dziedzinie kształtowania bezpiecznych zachowań, samodzielnego podejmowania decyzji oraz kształtowania nawyków zdrowego stylu życia.  

Termin realizacji: sierpień - listopad 2018. Liczne działania promocyjne: internet, plakaty, zaproszenia, spotkania, konkursy, grosikowa gazetka miesiąca, szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria i konferencje, książki dla uczniów i przewodnik dla nauczyciela, produkcja filmów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych. 
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530