Aktywni, zdrowi i bezpieczni od juniora do seniora w gminie Radziłów

Radziłów, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej

62 300

Status: Wniosek złożony

Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości bezpiecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu, dbania o sprawność fizyczną oraz zdrowie.
Odbiorcami bezpośrednimi będą dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy (ok 400 osób), a pośrednimi społeczność lokalna zamieszkująca gminę Radziłów. Projekt będzie realizowany od września 2019 roku do czerwca 2020 roku. 

Opis działań:

- zamontowanie i podłączenie latarni na nieoświetlonym terenie za budynkiem Szkoły Podstawowej w Radziłowie, prowadzącym do kompleksu sportowego. Instalacja latarni przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z sali gimnastycznej oraz stadionu i boisk wielofunkcyjnych. Zmniejszy także poczucie bezkarności i anonimowości osób, które często niszczą mienie szkoły i stanowią zagrożenie dla dzieci i młodzieży.

- organizacja zajęć mających na celu: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, integrację społeczną, wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, promocję zdrowia,  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii. Planowane są warsztaty muzyczne, filmowe, kulinarno-dietetyczne,  taneczne oraz sportowe dla różnych grup wiekowych. Zorganizowane zostaną m.in.: Akademia Małego Piłkarza dla dzieci od 3 lat, zajęcia piłki nożnej dla dzieci do lat 13, zajęcia piłki nożnej dla młodzieży powyżej 14 lat, zajęcia i rozgrywki sportowe rodzinne. Zajęcia prowadzone będą przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, w tym. m.in.: nauczycieli szkół gminy Radziłów, instruktorów tańca.
Uczestnicy zajęć filmowych nabędą nowe umiejętności, udokumentują działania projektowe, będą śledzić działania uczestników poszczególnych zajęć, nagrywać wywiady z uczestnikami działań projektowych. Ostateczny efekt ich pracy wyświetlony zostanie na spotkaniu podsumowującym w czerwcu 2020 roku, a także zamieszczony na stronach internetowych www.radzilow.net i www.radzilow.pl.

- zajęcia profilaktyczno – edukacyjne,  poprawiające wiedzę i umiejętności w sytuacjach niebezpiecznych i kryzysowych tj. przeciwdziałanie zagrożeniom, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadzone nieodpłatnie przez Powiatową Straż Pożarną w Grajewie, Policję w Grajewie, Ochotniczą Straż Pożarna w Radziłowie, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- konferencja dla seniorów „Bezpieczny Senior” – na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zaginięcia jako zagrożenie dla osób starszych, oszustwa metodą na wnuczka, urzędnika lub innego pracownika instytucji, czad – cichy zabójca.

- szkolenia dla dzieci i młodzieży – na temat: cyberprzemocy, uzależnienia od komputera i używek, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, odpowiedzialność karna nieletnich, czad i ogień, bezpieczeństwo pożarowe.


- konkursy na prace plastyczne oraz etiudy filmowe, promujące zachowania wolne od działań niepożądanych.


- happening  Aktywni, zdrowi i bezpieczni od juniora do seniora w gminie Radziłów. W jego trakcie wywieszone zostaną nadesłane prace plastyczne oraz zostaną wyświetlone filmy, przesłane na ogłoszony konkurs.


Rezultaty projektu to:

- realizacja działań przeciwdziałających zjawiskom uzależnień i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez kształtowanie ich na aktywnych,
-  promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez organizację zajęć sportowych, tanecznych,
- stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, wspomagających proces edukacji dla bezpieczeństwa i rozwoju zainteresowań,
- realizacja działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie patologii poprzez organizację zajęć edukacyjnych, happeningu, konkursów plastycznych oraz na spot filmowy,
- podniesienie poziomu wiedzy i aktywizacji społeczności gminy Radziłów z zakresu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań,
- aktywizacja społeczności lokalnej oraz samorządu Gminy Radziłów i organizacji pozarządowych (OSP Radziłów, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich) do współpracy na rzecz bezpieczeństwa w gminie.

Przeprowadzone rozmowy z dyrektorami i nauczycielami szkół wskazują na potrzebę organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom, w celu rozwoju intelektualnego i społecznego. Wskazanie im autorytetów, wzmocnienia więzi rodzinnych by zmniejszyć zagrożenia zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, tj. alkohol, papierosy narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc.
 
Rozmowy przeprowadzone z młodzieżą i rodzicami rekomendują zajęcia sportowe, taneczne, filmowe,  muzyczne, edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa oraz udzielania pomocy. Nadmienić należy, iż zapracowanym rodzicom brakuje czasu na zajmowanie się dziećmi. Rodzinne uczucia przegrywają z trudnymi warunkami życia. Brutalność w życiu codziennym rośnie na skutek pokazywania w filmach scen przemocy i okrucieństwa. Podjęte działania pomogą w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, ukształtują takie cechy jak: otwartość , kreatywność, aktywność i zaangażowanie. Rozwój pasji i talentów rozładuje psychiczne zmęczenie i stres.
Coraz częstszym problemem jest też przestępczość (pobicia, rozboje, wymuszenia), których ofiarami są ludzie starsi i małoletni.
Z przeprowadzonych wywiadów w miejscowościach gminy wynika , iż seniorowie obawiają się o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oszustw „metodą na wnuczka” oraz skutków czadu i zaginięć. 
Wspólne spotkania i zajęcia wzmocnią więzi międzypokoleniowe i integrację społeczną.
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519